لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک آبان99)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 3.900.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 8.700.000 ---
 3  منبع 60 لیتری عمودی 11.000.000 12.000.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 14.900.000 15.900.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 16.500.000 17.500.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی --- 40.000.000
 7  منبع 300 لیتری عمودی --- 49.000.000

 

Template Design:Dima Group