لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک تیر99)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 2.650.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 6.000.000 ---
 3  منبع 60 لیتری عمودی 7.700.000 8.650.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 10.400.000 11.350.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 11.500.000 12.450.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی --- 29.000.000
 7  منبع 300 لیتری عمودی --- 35.000.000

 

Template Design:Dima Group