لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک آذر 97)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 1.750.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 5.000.000 ---
 3  منبع 60 لیتری عمودی 6.250.000 ---
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 7.800.000 ---
 5  منبع 100 لیتری عمودی 9.000.000 ---
 6  منبع 200 لیتری عمودی --- ---
 7  منبع 300 لیتری عمودی --- ---

 

Template Design:Dima Group