لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک شهریور98)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 1.550.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 4.050.000 5.050.000
 3  منبع 60 لیتری عمودی 5.200.000 5.800.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 6.900.000 7.500.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 8.000.000 8.600.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی 18.000.000 ---
 7  منبع 300 لیتری عمودی 21.000.000 ---

 

Template Design:Dima Group