لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک دی 1400)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 5.800.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 12.500.000 ---
 3  منبع 60 لیتری عمودی 15.800.000 16.800.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 21.200.000 22.200.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 23.500.000 24.500.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی --- 56.500.000
 7  منبع 300 لیتری عمودی --- 68.000.000

 

 
Template Design:Dima Group