لیست قیمت پمپ اتا بلوک

برای اطلاع از فیمتهای روز با ما تماس بگیرید(33951594)

 
ردیف نام محصول مشخصات محصول  قیمت به ريال 
1 پمپ اتا بلوک 32-160/2.2kw -P2  11,133,150
2 پمپ اتا بلوک 32-160/3kw -P2  11,700,675
3 پمپ اتا بلوک 32-160/4kw -P2  13,584,375
4 پمپ اتا بلوک 32-200/2.2kw -P2  11,652,375
5 پمپ اتا بلوک 32-200/4kw -P2  14,188,125
6 پمپ اتا بلوک 32-200/5.5kw -P2  15,721,650
7 پمپ اتا بلوک 32-250/7.5kw -P2  18,142,688
8 پمپ اتا بلوک 32-250/11kw -P2  23,807,070
9 پمپ اتا بلوک 32-250/15kw -P2  25,840,500
10 پمپ اتا بلوک 40-160/4kw -P2  14,429,625
11 پمپ اتا بلوک 40-160/5.5kw -P2  15,951,075
12 پمپ اتا بلوک 40-200/4kw -P2  15,335,250
13 پمپ اتا بلوک 40-200/5.5kw -P2  16,868,775
14 پمپ اتا بلوک 40-200/7.5kw -P2  18,317,775
15 پمپ اتا بلوک 40-250/2.2kw -P4  14,828,100
16 پمپ اتا بلوک 40-250/7.5kw -P2  19,803,000
17 پمپ اتا بلوک 40-250/11kw -P2  24,991,628
18 پمپ اتا بلوک 40-250/15kw -P2  27,064,590
19 پمپ اتا بلوک 50-160/5.5kw -P2  16,615,200
20 پمپ اتا بلوک 50-160/7.5kw -P2  18,064,200
21 پمپ اتا بلوک 50-160/11kw -P2  23,727,375
22 پمپ اتا بلوک 50-200/7.5kw -P2  19,501,125
23 پمپ اتا بلوک 50-200/11kw -P2  25,164,300
24 پمپ اتا بلوک 50-200/15kw -P2  27,212,220
25 پمپ اتا بلوک 50-250/2.2kw -P4-T  15,178,275
26 پمپ اتا بلوک 50-250/2.2kw -P4-S  15,866,550
27 پمپ اتا بلوک 50-250/11kw -P2  26,062,680
28 پمپ اتا بلوک 50-250/15kw -P2  28,074,375
29 پمپ اتا بلوک 65-160/7.5kw -P2  18,281,550
30 پمپ اتا بلوک 65-160/11kw -P2  23,951,554
31 پمپ اتا بلوک 65-160/15kw -P2  25,995,900
32 پمپ اتا بلوک 65-200/15kw -P4 -T  14,597,100
33 پمپ اتا بلوک 65-200/15kw -P4 -S  15,284,850
34 پمپ اتا بلوک 65-200/11kw -P2  25,448,850
35 پمپ اتا بلوک 65-200/15kw -P2  27,493,200
36 پمپ اتا بلوک 65-200/4kw -P4  18,534,075
37 پمپ اتا بلوک 65-250/5.5kw -P4  21,119,175
38 پمپ اتا بلوک 65-250/7.5kw -P4  22,502,550
39 پمپ اتا بلوک 80-160/2.2kw -P4  14,755,650
40 پمپ اتا بلوک 80-160/3kw -P4  15,443,400
41 پمپ اتا بلوک 80-160/11kw -P2  25,599,000
42 پمپ اتا بلوک 80-160/15kw -P2  27,651,750
43 پمپ اتا بلوک 80-200/4kw -P4  18,558,750
44 پمپ اتا بلوک 80-200/15kw -P2  29,052,450
45 پمپ اتا بلوک 80-250/5.5kw -P4  23,100,000
46 پمپ اتا بلوک 80-250/7.5kw -P4  24,439,800
47 پمپ اتا بلوک 100-160/4kw -P4  18,810,750
48 پمپ اتا بلوک 100-160/15kw -P2  31,829,700
49 پمپ اتا بلوک 100-200/5.5kw -P4  22,181,250
50 پمپ اتا بلوک 100-200/7.5kw -P4  23,522,100
51 پمپ اتا بلوک 100-250/7.5kw -P4  23,895,900
52 پمپ اتا بلوک 100-250/11kw -P4  25,333,350
53 پمپ اتا بلوک 32-200/5.5kw -P2  20,466,600
54 پمپ اتا بلوک 32-200/7.5kw -P2  21,735,000

 

Template Design:Dima Group