لیست قیمت الکتروپمپ نوید سهند

(کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است .)

تاریخ بروزرسانی 94/02/14 می باشد

ليست قيمت نوید سهند كف كش و لجن كش

لیست قیمت الکتروپمپ کف کش نوید سهند

تاریخ بروزرسانی 95/01/15 می باشد

 

ردیف

مشخصات

مدل

قیمت

1

الکتروپمپ کفکش 2"

SPD 50/3KW

18.700.000

2

الکتروپمپ کفکش 2"

SPD 50K/4KW

19.900.000

3

الکتروپمپ کفکش 3"

SPD 80/7.5KW

50.000.000

4

الکتروپمپ کفکش 4"

SPD 100/7.5KW

50.000.000

لیست قیمت محصولات جدید نوید سهند سه فاز

1

الکتروپمپ کفکش 2"

خروج بالاKRTF 50-150/3KW

18.700.000

2

الکتروپمپ کفکش 2"

خروج بالاKRTF 50-170/4KW

20.130.000

3

الکتروپمپ کفکش 2"

خروج بالاSPD 50-3ST/4KW

25.000.000

4

الکتروپمپ کفکش 2"

خروج بالاSPD 50ST/3KW

20.600.000

لیست قیمت لجنکش و کف کش(تک فاز)

1

الکتروپمپ کفکش 2"

KRT 50-170/2.2KW

18.700.000

2

الکتروپمپ کفکش 2"

SPD50-2ST/2.2KW

17.400.000

3

الکتروپمپ کفکش 2"

SPD50SK/2.2KW

17.400.000

لیست قیمت الکتروپمپهای لجن کش

1

الکتروپمپ لجن کش "2 متحرک

KRTF 50-150/3 KW

18.700.000

2

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

KRTF 80-210/3 KW

32.560.000

3

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

KRTF  80-210/4KW

35.200.000

4

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

KRTK  80-315/11 KW

58.850.000

5

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

KRTK  80/315-11 KW

63.250.000

6

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

KRT  80-315/18.5 KW

86.350.000

7

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

KRT 80-315/18.5 KW

92.400.000

8

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

KRT 80-315/24 KW

114.400.000

9

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

KRT 80-315/24 KW

122.320.000

10

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

KRT 100-220/5.5 KW

52.800.000

11

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

KRT 100-250/7.5 KW F-K

57.200.000

12

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

KRT 100-250/7.5KW F-K

63.250.000

13

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

KRT 100-250/15 KW F-K

92.950.000

14

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

KRT 100-250/15 KW F-K

101.090.000

15

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

KRT 100-315/15 KW

92.950.000

16

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

KRT 100-315/15 KW

101.090.000

17

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

KRT 100-240/18.5 KW F

89.100.000

18

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

KRT 100-240/18.5 KW F

96.470.000

19

الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک

KRT 150-315/7.5 KW K

75.350.000

20

الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت

KRT 150-315/7.5 KW K

82.940.000

21

الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک

KRT 150-315/15 KW K

92.950.000

22

الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت

KRT 150-315/15 KW K

101.090.000

 

لیست قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

Template Design:Dima Group