پنتاکس Pentax  لیست قیمت پمپ 

قیمت ها تغییر یافته است، لطفا برای اطلاع از آخرین قیمت با شماره 33951898تماس بگیرید.

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax مونتاژ ایران

  پمپ پنتاکس ایتالیا  

 با ارایه برگ گارانتی شرکتی

 

 
ردیف مدل نوع پمپ پنتاکس قدرت (hp) حداکثر ارتفاع(m) حداکثر ابدهی (m3/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت (ريال)
1 pm45 پمپ پنتاکس کوچک 0.5 35 2.4 1 1 12.500.000
2 pm80 پمپ پنتاکس 61 متری 1 61 3 1 1 16.000.000
3 cam100/00 پمپ پنتاکس جتی نوریل 1 47 3.6 1 1 22.000.000
4 INOX100 پمپ پنتاکس جتی استیل 1 43 3 1 1 ---
5 cm50/00 بشقابی تکفاز نوریل 0.5 21.5 5.4 1 1 ---
6 cm100/00 بشقابی تکفاز نوریل 1 33 6.3 1 1 18.500.000
7 cm100/01 بشقابی تکفاز برنزی 1 33 6.3 1 1 22.000.000
8 cm160/01 بشقابی تکفاز برنزی 1.5 40.5 6.3 1 1 ---
9 cm210/01 بشقابی تکفاز برنزی 2.2 50.5 7.2 1 1 ---
10 cmt100/00 بشقابی سه فاز نوریل 1 33 6.3 1 1 ---
11 cmt100/01 بشقابی سه فاز برنزی 1 33 6.3 1 1 ---
12 cmt160/01 بشقابی سه فاز برنزی 1.5 40.5 6.3 1 1 ---
13 cmt210/01 بشقابی سه فاز برنزی 2.2 50.5 7.2 1 1 ---
14 cmt310/01 بشقابی سه فاز برنزی 3 58.5 8.4 1 1 ---
15 cmt400 بشقابی سه فاز برنزی 4 46.5 15 2 11/4 ---
16 cmt550 بشقابی سه فاز برنزی 5.5 56.1 18 2 11/4 ---
17 ap100/00 پمپ پنتاکس دو لول تکفاز 1 40 2.1 11/4 1 ---
18 ap200/00 پمپ پنتاکس دو لول تکفاز 2.2 50 3.6 11/4 1 ---
19 cab150/00 پمپ پنتاکس کله گلابی تکفاز 1.5 60 5.4 11/2 1 ---
20 cab200/00 پمپ پنتاکس کله گلابی تکفاز 2.2 61 7.2 11/2 1 ---
21 cab300/01 پمپ پنتاکس کله گلابی تکفاز 3 64 8.4 11/2 1 ---
22 cabt200/00 پمپ پنتاکس کله گلابی تکفاز 2.2 61 7.2 11/2 1 ---
23 cr100/00 پنج به چهار تکفاز 1 20 16.8 11/2 11/4 ---
24 md100 سوپاپ سر خود تکفاز 1 53 2.7 1 1 ---

 

7.410

 

قیمت
(ریال)

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ (دو پروانه)

مدل

ردیف

 ---

1

1

4.5

42

1

 تک ‏فاز پمپ پنتاکس 

CB100/00

1

 --- 1

1

4.5

42

1

برنجی- تک‏ فاز

CB100/01

2

48.000.000

1

6

53

1.5

 تک‏ فاز پمپ پنتاکس

CB160/00

3

54.000.00

1

6

53

1.5

برنجی- تک‏ فاز

CB160/01

4

52.500.000

1

7.5

58

2

تک ‏فاز پمپ پنتاکس

CB210/00

5

60.000.000

1

7.5

58

2

برنجی- تک‏ فاز

CB210/01

6

 

1

9

64

3

تک ‏فاز پمپ پنتاکس

CB310/00

6

 

1

9

64

3

برنجی- تک‏ فاز

CB310/01

7

 

12

66.9

4

تک‏ فاز پمپ پنتاکس

CB400/00

7

 

12

66.9

4

برنجی- تک‏ فاز

CB400/01

8

 

1

4.5

42

1

سه‏ فاز پمپ پنتاکس

CBT100/00

9

 

1

1

4.5

42

1

برنجی - سه ‏فاز

CBT100/01

10

 

1

6

53

1.5

پمپ پنتاکس- سه‏ فاز

CBT160/00

11

 

1

6

53

1.5

برنجی- سه ‏فاز

CBT160/01

12

 

1

7.5

58

2

پمپ پنتاکس سه‏ فاز

CBT210/00

13

  1

7.5

58

2

برنجی - سه‏ فاز

CBT210/01

14

 

1

9

64

3

سه‏ فاز پمپ پنتاکس 

CBT310/00

15

 

1

9

64

3

برنجی- سه‏ فاز

CBT310/01

16

 

12

66.9

4

سه‏ فاز پمپ پنتاکس 

CBT400/00

17

 

12

86.9

4

برنجی- سه ‏فاز

CBT400/01

18

 

12

78.7

5.5

سه‏ فاز پمپ پنتاکس

CBT600/00

19

 

12

78.7

5.5

برنجی- سه‏ فاز

CBT600/01

20

 

15

90

7.5

سه ‏فاز پمپ پنتاکس

CBT751/00

21

 

15

90

7.5

سه ‏فاز پمپ پنتاکس

CBT751/01

22

 

2

30

77

7.5

پمپ پنتاکس سه‏ فاز

CBT800

23

 

2

30

86.4

10

پمپ پنتاکس سه‏ فاز

CBT1000

24

 

2

30

93.6

12.5

پمپ پنتاکس سه‏ فاز

CBT1250

25

 

2

36

98.7

15

پمپ پنتاکس سه ‏فاز

CBT1500

26

 

9

39.5

1.5

پمپ پنتاکس تک ‏فاز

MB150/00

27

 

9

43

2.2

پمپ پنتاکس تک ‏فاز

MB200/00

28

 

12

49

3

پمپ پنتاکس  سه ‏فاز

MBT300/00

29

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

 پمپ پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ پنتاکس

مدل

ردیف

56.000.000

2

2

30

24.5

1.5

1.5 اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH160

1

60.000.000

2

2

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تک‏ فاز

CH210

2

---

2

2

30

33.5

3

سه اینچ اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH310

3

---

2

2

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT210

4

---

2

2

30

33.5

3

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه‏ فاز

CHT310

5

---

2

3

42

31.5

4

چهار اینچ اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT400

6

---

2

3

42

37

5.5

دو اینچ پنج و نیم اسب ارتفاع بالا  پمپ پنتاکس سه ‏فاز

CHT550

7

---

3

3

62

11.6

1.5

سه اینچ یک و نیم اسب

CL150/3

8

---

3

3

62

13.6

2

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CL200/3

9

 

2

2

18

12.6

1

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CS100/2

10

 46.000.000

2

2

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CS150/2

11

 

2

2

18

17.5

1

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CSB100/2

12

 

2

2

24

21.5

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CSB150/2

13

 50.000.000

2

2

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/2

14

 

3

3

54

14.2

2

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/3

15

82.000.000 

3

3

60

17.5

3

سه اینچ سه اسب تک‏ فاز

CS300/3

16

 

3

3

72

21.5

4

سه اینچ چهار اسب تک ‏فاز

CS400/3

17

 

4

4

96

13.5

4.5

چهار اینچ چهار و نیم اسب تک ‏فاز

CS450/4

18

 

2

2

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب سه‏ فاز

CST150/2

19

 

2

2

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب سه‏ فاز

CST200/2

20

 

3

3

60

17.5

3

سه اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST300/3

21

 

3

3

72

21.5

4

چهار اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST400/3

22

 

4

4

96

13.5

4

چهار اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST450/4

23

 

4

4

96

17

5.5

پنج و نیم اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST550/4

24

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی
(اینچ) (mm)

دهانه
ورودی (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت

(hp)

قدرت

(Kw)

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

 

32

50

27

36.8

4

3

CM32-160A

1

 

32

50

36

61

10

7.5

CM32-200A

2

 

32

50

36

53

7.5

5.5

CM32-200B

3

 

32

50

27

41

5.5

4

CM32-200C

4

 

32

50

30

93

20

15

CM32-250A

5

 

32

50

30

82

15

11

CM32-250B

6

 

32

50

30

70

12.5

9.2

CM32-250C

7

 

40

65

33

20.7

3

2.2

CM40-125B

8

 

40

65

30

17.4

2

1.5

CM40-125C

9

 

40

65

39

35.4

5.5

4

CM40-160A

10

 

40

65

36

30

4

3

CM40-160B

11

 

40

65

42

56.4

10

7.5

CM40-200A

12

 

40

65

39

47

7.5

5.5

CM40-200B

13

 

40

65

42

75.5

15

11

CM40-250B

14

 

50

65

72

24.5

5.5

4

CM50-125A

15

 

50

65

78

36.3

10

7.5

CM50-160A

16

 

50

65

78

30.2

7.5

5.5

CM50-160B

17

 

50

65

78

58

20

15

CM50-200A

18

 

50

65

72

52

15

11

CM50-200B

19

 

50

65

72

47

12.5

9.2

CM50-200C

20

 

65

80

132

24.2

10

7.5

CM65-125A

21

 

65

80

120

19.8

7.5

5.5

CM65-125B

22

 

65

80

144

39

20

15

CM65-160A

23

 

65

80

144

34

15

11

CM65-160B

24

 

65

80

144

29.8

12.5

9.2

CM65-160C

25

 

65

80

144

54

30

22

CM65-200A

26

 

65

80

132

47.5

25

18.5

CM65-200B

27

 

65

80

132

43

20

15

CM65-200C

28

 

80

100

225

37

30

22

CM80-160A

29

 

80

100

210

33.5

25

18.5

CM80-160B

30

 

80

100

195

29

15

11

CM80-160D

31

 

80

100

180

24

20

15

CM80-160C

32

 

80

100

240

58

50

37

CM80-200A

33

 

80

100

225

49

40

30

CM80-200B

34

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

(hp)

 نوع پمپ پنتاکس 

مدل

ردیف

10.470.000

12

7.4

1.5

لجن ‏کش بدنه استیل

DX80G

1

10.650.000

2

12

7.4

1.5

لجن‏ کش بدنه استیل

DX80/2G

2

10.710.000

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100G

3

10.850.000

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

4

10.650.000

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

5

9.650.000

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80G

6

9.880.000

2

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80/2G

7

9.880.000

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100G

8

9.650.000

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

9

6,300,000

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

10

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

27.200.000

DN 65

54

19

2

DMT 210

1

27.380.000

DN 65

60

23

3

DMT 310

2

43.970.000

DN 80

78

27

5.5

DMT 550

3

56.260.000

DN 80

144

34

10

DMT 1000

4

26.150.000

2 اینچ رزوه ‏ای

45

29.4

3

DCT 310

5

39.630.000

2 اینچ رزوه ‏ای

39

34.4

4

DCT 410

6

40.420.000

2 اینچ رزوه ‏ای

45

38.1

5.5

DCT 560

7

52.560.000

2 اینچ رزوه ‏ای

54

46

7.5

DCT 750

8

53.170.000

2 اینچ رزوه ‏ای

54

53

10

DCT 1000

9

تمامی الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش فوق، سه ‏فاز می‏ باشند

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی‏  مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

6.550.000

1

1

4.8

40.8

0.9

افقی

U3-90/4

1

11.210.000

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5

2

10.960.000

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5T

3

11.510.000

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6

4

11.000.000

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6T

5

12.560.000

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7

6

12.370.000

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7T

7

11.670.000

1

¼1

9.6

62

3

افقی

U7-250/5

8

11.020.000

1

¼1

9.6

62

2.5

افقی

U7-250/5T

9

15.050.000

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6

10

10.760.000

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6T

11

11.280.000

1

¼1

9.6

85.9

3.5

افقی

U7 350/7T

12

11.610.000

¼1

½1

14.4

47.1

2

افقی

U9-200/4T

13

12.870.000

¼1

½1

14.4

59.2

2.5

افقی

U9-250/5T

14

14.570.000

¼1

¼1

8.4

80.3

2

افقی

U5V-200/7

15

15.380.000

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8

16

14.780.000

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8T

17

18.110.000

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9

18

15.140.000

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9T

19

18.490.000

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10

20

15.780.000

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10T

21

20.350.000

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11

22

19.060.000

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11T

23

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پمپ پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

7,119,000

1

1

4.8

32.7

0.7

استنلس استیل

U3S-70/3

1

7,696,500

1

1

4.8

44.3

0.9

استنلس استیل

U3S-90/4

2

8,190,000

1

1

4.8

55.3

1

استنلس استیل

U3S-100/5

3

8,757,000

1

1

4.8

66.6

1.2

استنلس استیل

U3S-120/6

4

11,550,000

1

1

8.4

81

2

استنلس استیل

U5S-200/7

5

8,610,000

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3

6

8,557,500

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3T

7

11,823,000

1

¼1

10.8

72.6

3

استنلس استیل

U7S-300/6

8

9,355,500

¼1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-200/4

9

9,198,000

½1

½1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-2004T

10

13,534,500

½1

2

25.2

23.7

1.8

استنلس استیل

U18S-180/2T

11

9,765,000

½1

2

25.2

35.7

2.5

استنلس استیل

U18S-250/3T

12

12,810,000

½1

2

25.2

47.9

4

استنلس استیل

U18S-400/4T

13

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل مارک Pentax ساخت ایتالیا

پمپ پنتاکس

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 حداکثر ارتفاع (m)

 قدرت (hp)

 نوع پمپ

نوع پمپ پنتاکس

ردیف

12,747,000

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6

1

12,600,000

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6T

2

13,818,000

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7

3

13,629,000

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7T

4

13,263,600

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8

5

12,862,500

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8T

6

11,644,500

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9

7

9,702,000

¼1

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9T

8

11,854,500

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U 5SV-300/10

9

10,111,500

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U5SV-300/10T

10

13,534,500

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11

11

12,253,500

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11T

12

14,479,500

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U 7SV-180/4

13

13,440,000

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U7SV-180/4T

14

15,109,500

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5

15

14,448,000

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5T

16

15,340,500

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6

17

14,658,000

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6T

18

14,049,000

1

¼1

10.8

83.5

3.5

استنلس استیل

U7SV-350/7T

19

16,338,000

1

¼1

10.8

95.6

4

استنلس استیل

U7SV-400/8T

20

20,265,000

1

¼1

10.8

108.5

4.5

استنلس استیل

U7SV-450/9T

21

22,050,000

1

¼1

10.8

121.5

5.5

استنلس استیل

U7SV-550/10T

22

14,332,500

1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9SV-200/4T

23

14,689,500

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5

24

13,881,000

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5T

25

16,348,500

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6

26

15,204,000

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6T

27

17,209,500

¼1

14.4

83.3

4

استنلس استیل

U9SV-400/7T

28

20,653,500

¼1

14.4

97.3

4.5

استنلس استیل

U9SV-450/8T

29

21,712,950

¼1

14.4

109

5

استنلس استیل

U9SV-500/9T

30

24,255,000

¼1

14.4

122

5.5

استنلس استیل

U9SV-550/10T

31

17,041,500

2

26.4

35.7

2.5

استنلس استیل

U18SV-250/3T

32

20,580,000

2

26.4

47.9

4

استنلس استیل

U18SV-400/4T

33

22,050,000

2

26.4

58.1

4.5

استنلس استیل

U18SV-450/5T

34

23,415,000

2

26.4

70.5

5.5

استنلس استیل

U18SV-550/6T

35

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پمپ پنتاکس

 

بوستر پمپ‏ های فوق بدون منبع تحت فشار می‏ باشند.

در مدل‏های ذکر شده اگر حرف  Tباشد، نشانه سه‏ فاز بودن آن است.

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

 پمپ پنتاکس

 

قیمت(ریال)

حداکثر ارتفاع  (m)

حداکثر آبدهی  (m)

توان (hp)

نوع پمپ پنتاکس

ردیف

 

103.4

16.8

2x2.8

 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U5SV-280/9T

1

 

114.2

16.8

2x3

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U5SV-300/10T

2

 

125.1

16.8

2x3.5

بوستر پمپ پنتاکس  دور ثابت2U5SV-350/11T

3

 

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U7SV-180/4

4

 

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U7SV-180/4T

5

 

60.3

21.6

2x2.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U7SV-250/5T

6

 

72.5

21.6

2x3

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U7SV-300/6T

7

 

83.5

21.6

2x3.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U7SV-350/7T

8

 

109

31.2

2x5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U9SV-500/9T

9

 

122

31.2

2x5.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U9SV-550/10T

10

 

35.7

52.8

2x2.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U18SV-250/3T

11

 

47.9

52.8

2x4

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U18SV-400/4T

12

 

58.1

52.8

2x4.5

بوستر پمپ پنتاکس  دور ثابت 2U18SV-450/5T

13

 

70.5

52.8

2x5.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U18SV-550/6T

14

 

95.9

52.8

2x7.5

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U18SV-550/8T

15

 

106.4

52.8

2x9

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت 2U18SV-900/9T

16

بوستر پمپ ‏های فوق بدون منبع تحت فشار می‏ باشند.

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های شناور استنلس استیل  4 اینچ،  مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

پمپ پنتاکس

 

قیمت الکتروپمپ
با موتور Pentax
(ریال)

قیمت موتور شناور Pentax
(ریال)

قیمت پمپ‏
تک بدون موتور

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

نوع ولتاژ (hp)

معادل پمپ‏ های لوارا

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

9.950.000

3.480.000

6.470.000

¼1

6

59

1

تک ‏فاز

4GS07

4S100/09

1

10.180.000

4.400.000

5.780.000

¼1

6

93

1.5

تک ‏فاز

4GS11

4S100/14

2

10.770.000

4.400.000

6.370.000

¼1

6

93

1.5

سه ‏فاز

4GS11

4S100/14

3

12.880.000

5.130.000

7.750.000

¼1

6

120

2

تک‏فاز

4GS15

4S100/18

4

12.280.000

5.130.000

7.150.000

¼1

6

120

2

سه ‏فاز

4GS15

4S100/18

5

16.620.000

6.760.000

9.860.000

¼1

6

175

3

تک ‏فاز

4GS22

4S100/27

 6

15.180.000

6.760.000

8.420.000

¼1

6

175

3

سه ‏فاز

4GS22

4S100/27

6

12.990.000

5.240.000

7.150.000

2

8.4

8

2

تک ‏فاز

6GS15

4S140/14

8

15.080.000

6.660.000

8.420.000

2

8.4

90

2

سه ‏فاز

6GS15

4S140/20

9

16.520.000

6.660.000

9.860.000

2

8.4

12.5

3

تک ‏فاز

6GS22

4S140/20

10

9.850.000

3.480.000

6.370.000

2

8.4

12.5

3

سه ‏فاز

6GS22

4S200/06

11

9.260.000

3.480.000

5.780.000

2

12

39

1.5

تک ‏فاز

8GS11

4S20006

12

11.040.000

3.890.000

7.150.000

2

12

39

1.5

سه ‏فاز

8GS11

4S200/08

13

11.640.000

3.890.000

7.750.000

2

12

52

2

تک‏فاز

8GS15

4S200/08

14

6,825,000

3,990,000

2,510,000

2

12

52

2

سه ‏فاز

8GS15

4S200/13

15

15.100.000

5,540,000

9.860.000

2

12

82

3

تک ‏فاز

8GS22

4S200/13

16

17.840.000

6.140.000

11.700.000

2

12

82

4

سه ‏فاز

8GS22

4S200/17

17

22.600.000

7.780.000

14.820.000

2

12

108

4

سه ‏فاز

8GS30

-

18

14,290,500

8,350,000

5,260,000

2

12

148

5.5

سه ‏فاز

8GS40

4S200/32

19

16,600,500

9,340,000

6,470,000

2

12

200

7.5

سه ‏فاز

8GS55

4S400/08

20

9,334,500

5,540,000

3,350,000

2

24

51

3

تک ‏فاز

8GS22

4S400/08

21

8,515,500

4,760,000

3,350,000

2

24

70

3

سه ‏فاز

16GS22

4S400/11

22

12,411,000

6,570,000

5,250,000

2

24

81

4

سه ‏فاز

16GS30

4S400/15

23

15,855,000

8,350,000

6,750,000

2

24

97

5.5

سه ‏فاز

16GS40

4S400/20

24

18,091,500

9,340,000

7,890,000

2

24

125

7.5

سه ‏فاز

16GS55

 

25

لیست قیمت موتورهای شناور روغن قابل سیم‏ پیچی 4 اینچی مارک Pentax ساخت ایتالیا

پمپ پنتاکس

 

قیمت (ریال)

نوع ولتاژ برق

توان(KW)

توان(HP)

مدل پمپ پنتاکس

ردیف

3,433,500

تک ‏فاز

0.75

1

MPE 10

1

3,811,500

تک ‏فاز

1.1

1.5

MPE 15

2

4,599,000

تک‏ فاز

1.5

2

MPE 20

3

5,817,000

تک ‏فاز

2.2

3

MPE 30

4

3,738,000

سه‏  فاز

1.1

1.5

MPET 15

5

4,189,500

سه ‏ فاز

1.5

2

MPET 20

6

4,998,000

سه  ‏فاز

2.2

3

MPET 30

8

6,898,500

سه ‏ فاز

3

4

MPET 40

8

8,767,500

سه ‏ فاز

4

5.5

MPET 55

9

11,760,000

سه ‏ فاز

5.5

7.5

MPET 75

10

13,072,500

سه ‏ فاز

7.5

10

MPET 100

11

لیست قیمت سیستم‏های دور متغیر مارک Pentax ساخت ایتالیا 

 پمپ پنتاکس

 

قیمت (ریال)

دامنه فشار

نوع ولتاژ خروجی

نوع ولتاژ ورودی

(HP)قدرت

مدل

ردیف

7,612,500

0-16

تک‏ فاز و سه ‏فاز

تک ‏فاز

1.1

FCP109

1

10,353,000

0-16

تک‏فاز و سه ‏فاز

تک‏ فاز

3

IPFC114

2

23,478,000

0-16

سه ‏فاز

سه‏ فاز

3

IPFC309

3

8,295,000

0-16

سه‏ فاز 

سه‏ فاز

2.2

مبدل فشار SDP

4

 

فواید استفاده از سیستم‏ های دور متغیر پنتاکس در سیستم‏ های پمپاژ و آبرسانی

کاهش مصرف برق
سهولت در نصب
دارای حفاظت در برابر نوسان برق
جلوگیری از خشک کار کردن
کاهش صدای سیستم پمپاژ و آبرسانی
دارای راه ‏انداز نرم
حفاظت از الکتروپمپ دوم در برابر نوسان برق و خشک کار کردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه
قابل نصب بر روی الکتروپمپ و بر روی دیوار

لیست قیمت شناور استیل ریخته گری مارک Pentax ساخت ایتالیا

پمپ پنتاکس

 

قیمت الکتروپمپ
کامل (ریال)

قیمت پمپ تک بدون موتور  (ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قدرت (hp)

مدل الکتروموتور

مدل الکتروپمپ

ردیف

22050000

 11,602,500

½2

30

166

12.5

9.3

6I12NP

6Sx20-17

1

24580500

 13,492,500

½2

30

195

15

11

6I15NP

6Sx20-20

2

28633500

 15,088,500

½2

30

224

20

15

6I20NP

6Sx20-23

3

30261000

 16,716,000

½2

30

254

20

15

6I20NP

6Sx20-26

5

35017500

 20,422,500

½2

30

323

25

18.5

6I25NP

6Sx20-33

6

15403500

 5,775,000

3

40

68

7.5

5.5

6I7NP

6Sx30-6

7

18007500

 7,770,000

3

40

89

8

7.5

6I10NP

6Sx30-8

8

21640500

 10,552,500

3

40

135

15

11

6I15NP

6Sx30-12

9

27247500

 13,702,500

3

40

192

20

15

6I20NP

6Sx30-17

10

30555000

 16,275,000

3

40

240

25

18.5

6I25NP

6Sx30-21

11

35479500

 19,488,000

3

40

297

30

22

6I30NP

6Sx30-26

12

45538500

 24,465,000

3

40

388

40

30

6I40NP

6Sx30-34

13

19005000

 7,917,000

3

70

87

15

11

6I15NP

6Sx60-6

14

23152500

 9,607,500

3

70

117

20

15

6I20NP

6Sx60-8

15

256203150

 11,340,000

3

70

145

25

18.5

6I25NP

6Sx60-10

16

28959000

 12,967,500

3

70

175

30

22

6I30NP

6Sx60-12

17

37506000

 16,432,500

3

70

226

40

30

6I40NP

6Sx60-16

18

42168000

 19,845,000

3

70

280

50

37

8I50NP

6Sx60-20

19

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

 پمپ پنتاکس

 

قیمت الکتروپمپ (ریال)

قیمت پمپ تک
بدون موتور (ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قطر خارجی پمپ (اینچ)

مدل الکتروپمپ

ردیف

13,188,000

10,353,000

3

40

23

3

6

4SPX40/2

1

19,845,000

10,762,500

3

40

56

7.5

6

4SPX40/5

2

20,769,000

12,262,950

3

40

92

10

6

4SPX40/8

3

30,418,500

14,332,500

3

40

137

15

6

6SPX40/12

5

62,748,000

25,200,000

3

40

184

20

6

6SPX40/16

6

67,525,500

29,211,000

3

40

230

25

6

6SPX40/20

7

74,203,500

35,700,000

3

40

297

8

6

6SPX40/26

8

83,580,000

43,050,000

3

40

354

40

6

6SPX40/31

9

35,868,000

17,535,000

4

80

83

15

6

6SP80/3

10

14,332,500

28,665,000

4

80

112

20

6

6SPX80/8

11

74,403,000

35,353,500

4

80

140

25

6

6SPX80/10

12

81,490,500

41,989,500

4

80

167

30

6

6SPX80/12

13

91,801,500

45,990,000

4

80

209

35

6

6SPX80/15

14

101,146,500

53,419,800

4

80

237

40

6

6SPX80/17

15

114,313,500

6,478,500

4

80

281

50

6

6SPX80/20

16

75,915,000

35,563,500

5

100

80

20

8

6SPX100/4

17

89,250,000

41,391,000

5

100

120

30

8

6SPX100/6

18

102,690,000

47,113,500

5

100

160

40

8

6SPX100/8

19

114,061,500

59,850,000

5

100

218

50

8

SPX100/11

20

122,850,000

67,200,000

5

100

234

75

8

8SPX100/14

21

90,300,000

40,950,000

5

120

92

25

8

6SPX120/5AB

22

123,112,500

71,400,000

5

120

146

40

8

8SPX120/7

23

144,480,000

89,250,000

5

120

187

60

8

8SPX120/9

24

158,550,000

103,950,000

5

120

275

75

8

8SPX120/13

25

115,500,000

115,500,000

5

120

338

100

8

8SPX120/16

26

145,824,000

81,690,000

6

160

19

40

10

6SPX160/3

27

167,160,000

93,450,000

6

160

106

50

10

8SPX160/4

28

185,482,500

102,013,800

6

160

155

75

10

SPX160/6A

29

208,635,000

117,600,000

6

160

216

100

10

SPX160/B

 30

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های شناور استنلس استیل سری 5PES، مارک Pentax ساخت ایتالیا 

پمپ پنتاکس

 

قیمت(ریال)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (HP)

مدل

ردیف

7,623,000

4.6

45

0.75

5PES3/4

 1

7,864,500

4.6

45

0.75

5PES3/4G

2

8,400,000

4.6

57

1

5PES3/5

3

8,883,000

4.6

57

1

5PES3/5G

4

10,143,000

4.6

68

1..2

5PES3/7

5

10,500,000

4.6

68

1.2

5PES3/7G

6

10,879,050

4.6

79

1.5

5PES3/8

8

11,539,500

4.6

79

1.5

5PES3/8G

8

8,589,000

7.6

45

1

5PES5/4

9

8,925,000

7.6

45

1

5PES5/4G

10

10,731,000

7.6

66

1.2

5PES5/5

11

11,536,350

7.6

66

1.2

5PES5/5G

12

11,686,500

7.6

68

1.6

5PES5/6

13

12,348,000

7.6

68

1.6

5PES5/6G

14

 

 

Template Design:Dima Group