لیست قیمت پمپ توان تک

لیست قیمت الکتروپمپ کفکش 

پمپ توان تک کف کش

 

ردیف

شرح کالا

تیپ

قیمت(ریال)

1

 

 

 

 

 

 

TMR4

 

 

 

14 متری تکفاز پروانه نیمه باز  آلومینیومی

1.1/4”

TMR  14.4

6.550.000

2

14 متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتر دارآلومینیومی   

1.1/4”

TMR 14.4F

7.150.000

3

18 متری پروانه استیل

1.1/4”

TMR 18.4

6.550.000

4

18متری تکفاز فلوتردارپروانه استیل

1.1/4”

TMR 18.4  F

7.150.000

5

34 متری تکفازپروانه استیل

1.1/4”

TMR 34.4F

7.100.000

6

34 متری تکفاز فلوتردارپروانه استیل

1.1/4”

TMR 34.4F

7.700.000

7

50 متری تکفازپروانه استیل

1.1/4”

TMR 50.4F

7.820.000

8

50 متری تکفاز فلوتردارپروانه استیل

1.1/4”

TMR 50.4F

8.420.000

9

65 متری تکفازپروانه استیل

1.1/4”

TMR 65.4

9.500.000

10

65 متری سه فازپروانه استیل

1.1/4”

TMR 65.4  PH

9.500.000

11

80 متری تکفازپروانه استیل

1.1/4”

TMR 80.4

10.450.000

12

 

 

 

TMR6

 

 

16 متری تکفاز

2”

TMR 16.6

7.140.000

13

16 متری تکفاز فلوتردار

2”

TMR 16.6 F

7.740.000

14

30 متری تکفاز

2”

TMR 30.6 

8.350.000

15

30 متری تکفاز فلوتردار

2”

TMR 30.6 F

8.950.000

16

40 متری تکفاز

2”

TMR 40.6

9.780.000

17

40 متری  سه فاز

2”

TMR 40.6.3  H

9.780.000

18

 

TPS

30 متری تکفاز پروانه استیل خروجی از بالا

1.1/4”

TPT 30.4

6.710.000

19

30 متری تکفاز پروانه استیل خروجی از بالا

1.1/4”

TPT 30.4 F

7.170.000

20

100 متری تکفاز پروانه استیل خروجی از بالا

1.1/4”

TPT 100.4

10.560.000

21

 

 

TPT4

 

 

 

 

18 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 18/4

6.900.000

22

18 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4”

TPT 18/4 F

7.500.000

23

34متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 34/4

7.620.000

24

34متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4”

TPT 34/4 F

8.220.000

25

50 متری تکفازدو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 50/4

8.150.000

26

50 متری تکفازدوجداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4”

TPT 50/4 F

8.750.000

27

50 متری سه فاز دوجداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 50/4

8.150.000

28

65 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 65/4

10.150.000

29

65 متری سه فازدوجداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 65/4

10.150.000

30

80 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 80/4

10.950.000

31

80 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 80/4

10.950.000

32

100 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 100/4

12.000.000

33

100 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4”

TPT 100/4

12.000.000

34

 

 

 

 

 

 

 

TPT 6

 

15 متری تکفازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 15/6

7.500.000

35

15 متری تکفازدوجداره پروانه استیل فلوتردار

2”

TPT 15/6 F

8.100.000

36

27 متری تکفازدوجداره پروانه استیل فلوتردار

2”

TPT 27/6

8.800.000

37

40 متری تکفازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 27/6 F

9.400.000

38

40 متری تکفازدوجداره پروانه استیل فلوتردار

2”

TPT 40/6

10.200.000

39

40 متری سه فازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 40/6 F

10.800.000

40

51 متری تکفازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 40/6

10.200.000

41

51 متری سه فاز دو جداره  پروانه استیل

2”

TPT 51/6

10.700.000

42

62 متری تکفازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 51/6

10.700.000

43

62 متری سه فازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 62/6

11.000.000

44

70 متری تکفازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 62.6

11.000.000

45

70 متری سه فازدوجداره پروانه استیل

2”

TPT 70/6

11.800.000

 

لیست قیمت محصولات لجن کش توان تک


(کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است .)

ردیف

شرح کالا

تیپ

قیمت(ریال)

1

 

 

 

 

 

TPD

12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی                                        

2”

TPD 12/6

8.380.000

2

12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار                            

2”

TPD 12/6 F

8.980.000

3

20 متری تکفازنیمه باز چدنی                                                       

2”

TPD 20/6

9.230.000

4

20 متری سه فازنیمه باز چدنی                                                    

2”

TPD 20/6

9.230.000

5

12 متری تکفاز پروانه نیمه بازچدنی

3”

TPD 12/8

9.730.000

6

12 متری تکفاز پروانه نیمه بازچدنی فلوتردار                          

3”

TPD 12/8 F

10.330.000

7

20 متری تکفاز پروانه نیمه بازچدنی

3”

TPD 20/8

10.550.000

8

20 متری سه فاز پروانه نیمه بازچدنی

3”

TPD 20/8

10.500.000

9

 

 

 

 

TPB

15 متری  تکفاز پروانه چدنی تک کانال

2”

TPB 15/6

9.000.000

10

15 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

2”

TPB 15/6

9.000.000

11

20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

2”

TPB 20/6

9.900.000

12

20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

2”

TPB 20/6

9.900.000

13

14 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

3”

TPB 14/8

10.500.000

14

20 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

3”

TPB 14/8

10.500.000

15

20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

3”

TPB 14/8

11.000.000

16

20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

3”

TPB 20/8

11.000.000

17

 

 

 

TPC

10 متری تکفاز پروانه چدنی گردابی-بدنه آلومینیومی            

1.5”

TPC 10/5

8.880.000

18

10 متری تکفاز پروانه چدنی گردابی فلوتردار-بدنه آلومینیومی

1.5”

TPC 10/5 F

9.480.000

19

10 متری سه فاز پروانه چدنی گردابی-بدنه آلومینیومی

1.5”

TPC 10/5

8.880.000

20

13 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال-بدنه آلومینیومی

1.5”

TPC 13/5

8.880.000

21

13متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال فلوتردار-بدنه آلومینیومی

1.5”

TPC 13/5 F

9.480.000

22

13 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال-بدنه آلومینیومی

1.5”

TPC 13/5

8.880.000

1 - قیمت‏ های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می‏ باشد.
2 - نافی پمپ‏ های لجن‏کش، از جنس سیلیکون می‏ باشد.
3 - فلوتر پمپ‏ های فلوتردار، رایشنبرگ آلمانی می‏ باشد.

Template Design:Dima Group